Studentibus

Regularne zajęcia: 

W programach studiów prowadzonych na Wydziale „Artes Liberales” znajduje się wiele regularnych zajeć dotyczących kultury antycznej i jej recepcji. Szczegółowe informacje, vide strona Wydziału w systemie USOS oraz strony internetowe kierunków:  


Ponadto co roku proponujemy studentom udział w różnych fakultetach, których tematyka zmienia się w zależności od aktualnych projektów naukowych prowadzonych w OBTA.


Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2017/2018:

Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski (kod przedmiotu w USOS-ie:
3700-SEM1-DK)

Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Abramowicz, prof. dr hab. Małgorzata Borowska, dr Hieronim Grala, prof. dr hab. Maria Kalinowska, prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Seminarium oferowane doktorantom Wydziału „Artes Liberales” oraz otwarte dla studentów II stopnia studiów jako seminarium uzupełniające jest związane z pracami naukowymi zespołów reprezentowanych przez profesorów współorganizujących i współprowadzących: prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową, prof. dr. hab. Macieja Abramowicza, prof. dr hab. Małgorzatę Borowską, dr. Hieronima Gralę, prof. dr hab. Marię Kalinowską, prof. dr hab. Jolantę Sujecką. Przedmiotem seminarium jest kwestia wyboru tradycji przez jednostki twórcze, zwykłych ludzi, wreszcie całe zbiorowości narodowe czy formacje kulturowe.

Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-CW16-CS)


Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kalinowska, dr Katarzyna Sadkowska

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami obecności dziedzictwa antycznego w literaturze Europy oraz wykształcenie umiejętności ich analizowania i interpretowania. Znajomość europejskiej recepcji dziedzictwa kultury greckiej jest niezbędnym elementem studiów na kierunku Cywilizacji Śródziemnomorskiej.

Wideo-tropiciele mitów antycznych w kulturze nowożytnej i ponowoczesnej (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WAR2-AL)


Prowadzący: Krzysztof Korwin-Piotrowski (reżyser, doktorant na Wydziale „Artes Liberales”)

Celem zajęć artystycznych jest wykorzystanie kreatywnego potencjału studentów do autorskiego lub współautorskiego tworzenia felietonów filmowych o recepcji mitów antycznych oraz publikacja tych prac w Internecie. Felietony będą dotyczyć obecności mitów śródziemnomorskich w nowożytności i ponowoczesności w: malarstwie, rzeźbie, architekturze, literaturze, teatrze, filmie, a nawet w grach komputerowych. W felietonach można zaprezentować badaczy z Wydziału „Artes Liberales”, osoby współpracujące z Wydziałem, a także innych naukowców, nawet obcokrajowców, jeśli pojawią się w Warszawie.

Seminarium dyplomowe (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-SEM5-CS)


Prowadzący: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

Gdzie można dziś spotkać Herkulesa? Dlaczego córka Heleny Trojańskiej czyta Iliadę? Jak radzi sobie Ikar na muzycznej scenie rockowej? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi w trakcie seminarium poświęconego recepcji mitów antycznych w kulturze od starożytności po XXI wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej i światowej, skierowanej do młodych odbiorców. Seminarium będzie stanowiło część międzynarodowego projektu badawczego realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” w ramach ERC Consolidator Grant. Będą uczestniczyli w nim też uczeni związani z projektem (m.in. dr Elżbieta Olechowska i dr Hanna Paulouskaya). Biorąc udział w seminarium, studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w pracy naukowej w środowisku międzynarodowym.

Filozofia antyczna jako terapia duszy (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON59-AL)


Prowadzący: dr Krzysztof Łapiński

Przedmiotem seminarium będzie terapeutyczny dyskurs w filozofii starożytnej. W trakcie zajęć zastanowimy się nad jego genezą i specyfiką, spróbujemy dokonać jego typologii i prześledzić, jak przejawiał się w różnych gatunkach literackich. Oprócz tekstów źródłowych analizowane będą metafilozoficzne prace takich autorów, jak Pierre Hadot, Michel Foucault, Juliusz Domański czy Martha Nussbaum.

Bogowie i cuda antyczne w polszczyźnie – recepcja pojęć mitologicznych i kulturowych w polszczyźnie (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON24-CS)


Prowadzący: dr Ewa Rudnicka

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej na polskie słownictwo i zmianami, jakim podlegały sposoby opisu słownikowego wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego.

Historia starożytna Grecji i Rzymu (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK2-CS-OG)


Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Styka

Tematyka wykładu obejmuje zarys dziejów politycznych Grecji starożytnej w kolejnych okresach ich rozwoju: w okresie mykeńskim, archaicznym, klasycznym, hellenistycznym i Cesarstwa Rzymskiego. Szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie się państwowości i kultury starożytnych Aten, których cywilizacja stanowi wzorzec egzemplaryczny dla całej Grecji. Wykład obejmuje zarys historii politycznej starożytnego Rzymu okresu królewskiego, republikańskiego, pryncypatu i cesarstwa. Szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie się systemu państwa rzymskiego w okresie republiki, wiele uwagi poświęcimy wydarzeniom towarzyszącym schyłkowi republiki, formowaniu się nowego systemu władzy państwowej oraz terytorialnemu rozszerzaniu się Imperium Romanum.

Wprowadzenie do kultury i literatury rzymskiej (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK3-CS-OG)


Prowadzący: prof. dr. hab. Jerzy Styka

Wykład obejmuje historię piśmiennictwa rzymskiego od ukształtowania się w III wieku przed Chr. jego postaci literackiej. Pragniemy ukazać największe osiągnięcia literackie starożytnych autorów rzymskich w obrębie gatunków literackich wówczas funkcjonujących, podkreślić wielki wpływ literatury greckiej na kształtowanie się kultury literackiej Rzymu, zwrócimy również uwagę na recepcję autorów rzymskich w piśmiennictwie nowożytnej Europy.

Wprowadzenie do kultury i literatury starożytnej Grecji (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK1-CS)


Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Styka

Wykład obejmuje dzieje piśmiennictwa greckiego i kultury greckiej od czasów Homera, z odniesieniami do jej hipotetycznego kształtu w okresie tzw. „wieków ciemnych”. Przedstawiony zostanie kanon artystyczny literatury greckiej w jej poszczególnych okresach w ścisłym powiązaniu z dokonującymi się wówczas procesami cywilizacyjnymi.

Z dziejów pisma (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON31-AL)


Prowadzący: dr hab. Robert Sucharski, prof. UW

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów postania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną uwagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.

Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Okres klasyczny (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON72-AL)


Prowadzący: dr Alfred Twardecki (Kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie)

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji okresu klasycznego (V-IV w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki okresu klasycznego (głównie Ateny) wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki.


Fakultety w roku akademickim 2016/2017:

Bogowie i cuda antyczne w polszczyźnie – recepcja pojęć mitologicznych i kulturowych w polszczyźnie (kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW118-OG)

Prowadząca: dr Ewa Rudnicka

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej na polskie słownictwo i zmianami, jakim podlegały sposoby opisu słownikowego wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego.


Recepcja antyku w kulturze współczesnej
 (kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW146-OG)

Prowadzący: dr Michał Kucharski

Zajęcia są poświęcone recepcji kultury antycznej w szeroko rozumianej kulturze współczesnej. Kurs roczny został podzielony na sześć bloków tematycznych. Wątki antyczne będziemy śledzić we współczesnym kinie, literaturze, muzyce, radiu, teatrze i w tzw. kulturze „niskiej”. Analizując przykłady recepcji, nie tylko będziemy dokładnie opisywać sposoby wykorzystania antycznej matrycy, ale przede wszystkim spróbujemy określić cele, dla których tradycja grecko-rzymska została wykorzystana. Kluczowe więc pytania, jakie będziemy stawiać sobie przy każdym odnalezionym przykładzie współczesnego wykorzystania starożytności, to: „jak?” oraz „po co?”.


Wino w kulturze Śródziemnomorza 
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW113-OGzajęcia w sem. zimowym)

Prowadzący: dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW

Celem konwersatorium jest zapoznanie się studentów z rolą wina w historii kultury krajów basenu Morza Śródziemnego. Wino jest jednym z najważniejszych elementów definiujących kulturę śródziemnomorską od czasów najdawniejszych po współczesność. Kultura wina jest elementem spajającym – nie sposób mówić o Śródziemnomorzu bez uwzględnienia wina jako niezwykle ważnego czynnika. Odgrywało ono i odgrywa ogromną rolę nie tylko w życiu codziennym mieszkańców regionu, ale stanowi także niezbywalny rys tego, co można nazwać śródziemnomorskim dziedzictwem. Podczas zajęć tematyka zostanie przedyskutowana z punktu widzenia historii religii oraz historii literatury. Przy omawianiu tego zjawiska niezbędne jest podejście interdyscyplinarne.

Z dziejów pisma 
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KON165-CLASS-OGzajęcia w sem. zimowym)

Prowadzący: dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów powstania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną wagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.
Fakultety w roku akademickim 2015/2016: 


Antyk Nietzschego – Rodhego – Kerenyiego (kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW127-OG, zajęcia w sem. zimowym)

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Sadkowska

Program uwzględnia teksty ważne i znaczące dla kultury niemieckiej i europejskiej w perspektywie odwołań do tradycji antycznej. Wybrane utwory analizujemy w różnych aspektach – czytamy je jako świadectwo rozumienia tradycji i dyskusji z nią, jako środek tworzenia nowego obrazu Antyku w relacji do współczesności. Istotne jest także pytanie o znaczenie Antyku dla filozofii Nietzschego i interpretacji egzystencji człowieka w dziele Kerenyiego.

Bogowie i cuda antyczne w polszczyźnie – recepcja pojęć mitologicznych i kulturowych w polszczyźnie
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW118-OG)

Prowadząca: dr Ewa Rudnicka

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej na polskie słownictwo i zmianami, jakim podlegały sposoby opisu słownikowego wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego.


Na tropie mitologicznych stworzeń i potworów
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW145-OG)

Prowadzące: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW i dr Elżbieta Olechowska

W trakcie zajęć będziemy badać recepcję stworzeń i potworów z grecko-rzymskiej mitologii w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Konwersatorium będzie stanowiło część międzynarodowego projektu badawczego realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” dzięki nagrodzie przyznanej przez Alexander von Humboldt Foundation – Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives.

Nikt nie rodzi się Greczynką, nikt nie rodzi się Rzymianinem. Teoria i historia płci i seksualności a badania nad literaturą antyczną
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW148-OG)
Prowadząca: mgr Joanna Kłos

Brak związków pomiędzy publikacjami z zakresu nauk o starożytności a dyskursami politycznymi to zdaniem jednych możliwy do zrealizowania postulat, zdaniem innych zaś nieosiągalna – i niekoniecznie warta prób osiągnięcia – utopia. Program zajęć opiera się na założeniu, że związki owe mogą budzić kontrowersje, są jednak niezaprzeczalnym faktem. Prace przedstawicieli akademii to element classical reception, odczytywania źródeł greckich czy rzymskich, który pozostaje w bezustannej relacji ze współczesnym sobie kontekstem kulturowym. Zajęcia poświęcone będą dyskusji nad publikacjami analizującymi źródła antyczne w oparciu o gender/sexuality/queer studies. Punkt wyjścia do rozmowy stanowić będą fundamentalne dla tych dziedzin teksty teoretyczne.


Recepcja antyku w kulturze współczesnej
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW146-OG)

Prowadzący: dr Michał Kucharski

Zajęcia są poświęcone recepcji kultury antycznej w szeroko rozumianej kulturze współczesnej. Kurs roczny został podzielony na sześć bloków tematycznych. Wątki antyczne będziemy śledzić we współczesnym kinie, literaturze, muzyce, radiu, teatrze i w tzw. kulturze „niskiej”. Analizując przykłady recepcji, nie tylko będziemy dokładnie opisywać sposoby wykorzystania antycznej matrycy, ale przede wszystkim spróbujemy określić cele, dla których tradycja grecko-rzymska została wykorzystana. Kluczowe więc pytania, jakie będziemy stawiać sobie przy każdym odnalezionym przykładzie współczesnego wykorzystania starożytności, to: „jak?” oraz „po co?”.


Z dziejów pisma 
(kod przedmiotu w USOS-ie: 4018-KONW149-OGzajęcia w sem. letnim)

Prowadzący: dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów powstania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną wagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top