For Students

Regular classes:

In the curricula of the studies at the Faculty of “Artes Liberales” there are many regular classes on ancient culture and its reception. For details, see the webpage of the Faculty in the USOS system and the websites of the particular curricula:

In addition, every year we offer all students an opportunity to participate in various elective classes. Their subjects vary depending on the research projects currently conducted at OBTA etc.


Zajęcia do wyboru w roku akademickim 2017/2018: 

Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-SEM1-DK)

Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Abramowicz, prof. dr hab. Małgorzata Borowska, dr Hieronim Grala, prof. dr hab. Maria Kalinowska, prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Seminarium oferowane doktorantom Wydziału „Artes Liberales” oraz otwarte dla studentów II stopnia studiów jako seminarium uzupełniające jest związane z pracami naukowymi zespołów reprezentowanych przez profesorów współorganizujących i współprowadzących: prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową, prof. dr. hab. Macieja Abramowicza, prof. dr hab. Małgorzatę Borowską, dr. Hieronima Gralę, prof. dr hab. Marię Kalinowską, prof. dr hab. Jolantę Sujecką. Przedmiotem seminarium jest kwestia wyboru tradycji przez jednostki twórcze, zwykłych ludzi, wreszcie całe zbiorowości narodowe czy formacje kulturowe.

Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-CW16-CS)


Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kalinowska, dr Katarzyna Sadkowska

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z formami obecności dziedzictwa antycznego w literaturze Europy oraz wykształcenie umiejętności ich analizowania i interpretowania. Znajomość europejskiej recepcji dziedzictwa kultury greckiej jest niezbędnym elementem studiów na kierunku Cywilizacji Śródziemnomorskiej.

Wideo-tropiciele mitów antycznych w kulturze nowożytnej i ponowoczesnej (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WAR2-AL)


Prowadzący: Krzysztof Korwin-Piotrowski (reżyser, doktorant na Wydziale „Artes Liberales”)

Celem zajęć artystycznych jest wykorzystanie kreatywnego potencjału studentów do autorskiego lub współautorskiego tworzenia felietonów filmowych o recepcji mitów antycznych oraz publikacja tych prac w Internecie. Felietony będą dotyczyć obecności mitów śródziemnomorskich w nowożytności i ponowoczesności w: malarstwie, rzeźbie, architekturze, literaturze, teatrze, filmie, a nawet w grach komputerowych. W felietonach można zaprezentować badaczy z Wydziału „Artes Liberales”, osoby współpracujące z Wydziałem, a także innych naukowców, nawet obcokrajowców, jeśli pojawią się w Warszawie.

Seminarium dyplomowe (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-SEM5-CS)


Prowadzący: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW

Gdzie można dziś spotkać Herkulesa? Dlaczego córka Heleny Trojańskiej czyta Iliadę? Jak radzi sobie Ikar na muzycznej scenie rockowej? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi w trakcie seminarium poświęconego recepcji mitów antycznych w kulturze od starożytności po XXI wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej i światowej, skierowanej do młodych odbiorców. Seminarium będzie stanowiło część międzynarodowego projektu badawczego realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” w ramach ERC Consolidator Grant. Będą uczestniczyli w nim też uczeni związani z projektem (m.in. dr Elżbieta Olechowska i dr Hanna Paulouskaya). Biorąc udział w seminarium, studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w pracy naukowej w środowisku międzynarodowym.

Filozofia antyczna jako terapia duszy (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON59-AL)


Prowadzący: dr Krzysztof Łapiński

Przedmiotem seminarium będzie terapeutyczny dyskurs w filozofii starożytnej. W trakcie zajęć zastanowimy się nad jego genezą i specyfiką, spróbujemy dokonać jego typologii i prześledzić, jak przejawiał się w różnych gatunkach literackich. Oprócz tekstów źródłowych analizowane będą metafilozoficzne prace takich autorów, jak Pierre Hadot, Michel Foucault, Juliusz Domański czy Martha Nussbaum.

Bogowie i cuda antyczne w polszczyźnie – recepcja pojęć mitologicznych i kulturowych w polszczyźnie (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON24-CS)


Prowadzący: dr Ewa Rudnicka

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej na polskie słownictwo i zmianami, jakim podlegały sposoby opisu słownikowego wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego.

Historia starożytna Grecji i Rzymu (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK2-CS-OG)


Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Styka

Tematyka wykładu obejmuje zarys dziejów politycznych Grecji starożytnej w kolejnych okresach ich rozwoju: w okresie mykeńskim, archaicznym, klasycznym, hellenistycznym i Cesarstwa Rzymskiego. Szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie się państwowości i kultury starożytnych Aten, których cywilizacja stanowi wzorzec egzemplaryczny dla całej Grecji. Wykład obejmuje zarys historii politycznej starożytnego Rzymu okresu królewskiego, republikańskiego, pryncypatu i cesarstwa. Szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie się systemu państwa rzymskiego w okresie republiki, wiele uwagi poświęcimy wydarzeniom towarzyszącym schyłkowi republiki, formowaniu się nowego systemu władzy państwowej oraz terytorialnemu rozszerzaniu się Imperium Romanum.

Wprowadzenie do kultury i literatury rzymskiej (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK3-CS-OG)


Prowadzący: prof. dr. hab. Jerzy Styka

Wykład obejmuje historię piśmiennictwa rzymskiego od ukształtowania się w III wieku przed Chr. jego postaci literackiej. Pragniemy ukazać największe osiągnięcia literackie starożytnych autorów rzymskich w obrębie gatunków literackich wówczas funkcjonujących, podkreślić wielki wpływ literatury greckiej na kształtowanie się kultury literackiej Rzymu, zwrócimy również uwagę na recepcję autorów rzymskich w piśmiennictwie nowożytnej Europy.

Wprowadzenie do kultury i literatury starożytnej Grecji (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-WYK1-CS)


Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Styka

Wykład obejmuje dzieje piśmiennictwa greckiego i kultury greckiej od czasów Homera, z odniesieniami do jej hipotetycznego kształtu w okresie tzw. „wieków ciemnych”. Przedstawiony zostanie kanon artystyczny literatury greckiej w jej poszczególnych okresach w ścisłym powiązaniu z dokonującymi się wówczas procesami cywilizacyjnymi.

Z dziejów pisma (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON31-AL)


Prowadzący: dr hab. Robert Sucharski, prof. UW

Celem przedmiotu jest przedstawienie historii pisma od czasów najdawniejszych, tj. momentu kształtowania się w IV tys. p.n.e., najwcześniejszych jeszcze przedklinowych systemów oraz systemów pisma używanego w Egipcie poprzez pojawienie się alfabetu/-ów aż do czasów postania tzw. alfabetów słowiańskich, tj. głagolicy i cyrylicy. Szczególną uwagę przykłada się do historii pisma używanego na terenie Grecji (sylabariusze egejskie), a zwłaszcza do rozwoju alfabetu greckiego i powstałego na jego bazie alfabetu łacińskiego. Omawia się także systemy pisma spoza basenu Morza Śródziemnego.

Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Okres klasyczny (kod przedmiotu w USOS-ie: 3700-KON72-AL)


Prowadzący: dr Alfred Twardecki (Kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie)

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji okresu klasycznego (V-IV w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki okresu klasycznego (głównie Ateny) wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki.

Elective classes in the academic year 2016/2017:


Gods and Ancient Wonders in the Polish Language – Reception of Mythological and Cultural Concepts in the Polish Language (Course ID in USOS: 4018-KONW118-OG), in Polish 

Instructor: Dr. Ewa Rudnicka

The course aims at familiarizing students with the ancient tradition’s impact on Polish vocabulary and with the changes in dictionary descriptions of selected word units (Latinisms and Hellenisms) related to the ancient heritage.


The Reception of Antiquity in Contemporary Culture (Course ID in USOS: 4018-KONW146-OG), in Polish 

Instructor: Dr. Michał Kucharski

The course focuses on the reception of ancient culture in a broadly understood contemporary culture. The one-year course has been divided into six thematic units. We will trace ancient themes in contemporary cinema, literature, music, radio, theatre, and in “low-brow” culture. Through analyzis of different instances of reception, we will not only describe in detail the ways in which the ancient template is used; above all, we will try to define the aims for which the Graeco-Roman tradition was used. Thus, the key questions we will ask about every discovered example of contemporary use of Antiquity will be: “How?” and “Why?”. 


Wine in Mediterranean Culture (Course ID in USOS: 4018-KONW113-OG, Winter semester 2016/2017), in Polish

Instructor: Prof. Robert A. Sucharski

The aim of the seminar is to familiarize students with the role of wine in the cultural history of Mediterranean countries. Wine is one of the most important elements defining Mediterranean culture from the earliest times to the contemporary age. The culture of wine is a binding element – one cannot discuss the Mediterranean region without considering wine as an unusually important factor. It has not only played a huge role in everyday lives of the region’s inhabitants, but has also been an indispensable trait of what we could call the Mediterranean heritage. In class, the topics will be discussed from the point of view of the history of religion and the history of literature. An interdisciplinary approach is essential in discussing this issue.


On the History of Writing (Course ID in USOS system: 4018-KON165-CLASS-OG, Winter semester 2016/2017), in Polish

Instructor: Prof. Robert A. Sucharski

The aim of the class is to present the history of writing from the earliest times, i.e. from the fourth millennium BC, when the earliest, still pre-cuneiform writing appeared, to the writing systems used in Egypt and the emergence of alphabet(s) until the creation of the so-called Slavic alphabets i.e. Cyrillic and Glagolitic script. Special attention is paid to the history of writing in Greece (Aegean Syllabaries) and, in particular, to the development of the Greek alphabet and deriving from it Latin alphabet. Writing systems from outside the Mediterranean region will also be discussed.Elective classes in the academic year 2015/2016:


Antiquity as Seen by Nietzsche, Rodhe, Kerényi (Course ID in USOS: 4018-KONW127-OG; Winter semester 2015/2016), in Polish

Instructor: Prof. Katarzyna Sadkowska

The course covers texts that are important and significant for German and European culture in terms of references to the ancient tradition. We will analyze selected works from various perspectives – reading them as evidence of understanding tradition and arguing with it, as a means of building a new image of Antiquity in relation to contemporary times. Another central issue is the question of Antiquity’s importance for the philosophy of Nietzsche and for the interpretation of human existence according to Kerényi.  


Gods and Ancient Wonders in Polish – Reception of Mythological and Cultural Concepts in the Polish Language (Course ID in USOS system: 4018-KONW118-OG), in Polish

Instructor: Dr. Ewa Rudnicka

The course aims at familiarizing students with the ancient tradition’s impact on Polish vocabulary and with the changes in dictionary descriptions of selected word units (Latinisms and Hellenisms) related to the ancient heritage.


Chasing Mythological Creatures and Monsters (Course ID in USOS: 4018-KONW145-OG), in Polish and English

Instructors: Prof. Katarzyna Marciniak and Dr. Elżbieta Olechowska

During the course we will study the reception of creatures and monsters from Graeco-Roman mythology in children’s and young adults’ culture. The seminar will be part of an international research project carried out at the Faculty of “Artes Liberales” thanks to the Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. 


No Woman is Born Greek, No Man is Born Roman: The Theory and History of Gender and Sexuality in View of Studies on Ancient Literature (Course ID in USOS: 4018-KONW148-OG), in Polish 

Instructor: Joanna Kłos, MA

A lack of connection between publications in the field of studies of Antiquity and political discourses is a feasible proposal according to some, but others view it as an utopia, unattainable and not necessarily worth the effort. The course is based on the assumption that such connections may cause controversies but are based on undeniable facts. The works of academics are an element of classical reception, a reading of Greek or Roman sources that remain in a constant relationship with the contemporary cultural context. The classes will focus on a discussion of publications exploring ancient sources in relation to gender/sexuality/queer studies. The starting point will be provided by theoretical texts fundamental for these fields.


The Reception of Antiquity in Contemporary Culture (Course ID in USOS: 4018-KONW146-OG), in Polish 

Instructor: Michał Kucharski, PhD

The course focuses on the reception of ancient culture in a broadly understood contemporary culture. The one-year course has been divided into six thematic units. We will trace ancient themes in contemporary cinema, literature, music, radio, theatre, and in “low-brow” culture. Through analyzis of different instances of reception, we will not only describe in detail the ways in which the ancient template is used; above all, we will try to define the aims for which the Graeco-Roman tradition was used. Thus, the key questions we will ask about every discovered example of contemporary use of Antiquity will be: “How?” and “Why?”. 


From the History of Writing (Course ID in USOS system: 4018-KONW149-OG; Spring semester 2015/2016), in Polish 

Instructor: Prof. Robert A. Sucharski

The aim of the class is to present the history of writing from the earliest times, i.e. from the fourth millennium BC, when the earliest, still pre-cuneiform writing appeared, to the writing systems used in Egypt and the emergence of alphabet(s) until the creation of the so-called Slavic alphabets i.e. Cyrillic and Glagolitic script. Special attention is paid to the history of writing in Greece (Aegean Syllabaries) and, in particular, to the development of the Greek alphabet and deriving from it Latin alphabet. Writing systems from outside the Mediterranean region will also be discussed.

© Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
Zdjęcie teatru w Dodonie: Przemysław Kordos
Projekt strony: Rafał Łempicki
Top